Tràmits, gestions i instàncies

Des d’aquí podreu consultar els tràmits que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania, les empreses i les entitats: informació sobre requisits, procediments necessaris, models d’instàncies i sol•licituds, etc. Depenent quina sigui la gestió, la seva tramitació es pot fer presencialment o bé telemàticament amb certificat electrònic.

Tràmits electrònics

arrow
arrow
Tràmits i gestions en línia

Tràmits i gestions en línia

Consulteu la informació sobre els tràmits i les gestions que s’ofereixen des de l’oficina d’atenció ciutadana: cita amb càrrecs electes o tècnics, instàncies, queixes, etc. També us permet realitzar accions relacionades amb el padró (altes, canvis de domicili, etc.) i amb urbanisme i medi ambient.

Seu electrònica

Seu electrònica

La web de la seu electrònica està a disposició de la ciutadania i podreu trobar-hi informació sobre l’organització i el funcionament de l’Ajuntament. També fa el paper de portal de transparència i permet realitzar serveis i tràmits electrònics.

Bústia de factures electròniques

Bústia de factures electròniques

Us permet enviar les factures electròniques o consultar-ne l’estat de tramitació de forma senzilla i gratuïta.

e-NOTUM

e-NOTUM

L’e-NOTUM és el sistema emprat per l’Ajuntament per realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc.) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa.

Tutorial: com s’envia una factura electrònica?

Tutorial: com s’envia una factura electrònica?

Des de 2015, els proveïdors de l’Ajuntament que hagin de presentar factures ho han de fer en format electrònic. Aquest sistema facilita la gestió i redueix el temps de tramitació i abonament de les factures, alhora que ens permet minimitzar el consum de paper.

Verificació de documents electrònics CSV

Verificació de documents electrònics CSV

Utilitzant aquest servei podreu contrastar la validesa d’una còpia autèntica en paper de documents electrònics que portin el codi segur de verificació (CSV).

 

Accedeix aquí

Instàncies i sol·licituds

En aquest apartat podreu realitzar el tràmits que segueixen mitjançant l’aplicatiu “Tràmits online”. També us facilitem els impresos en pdf per imprimir-los i presentar-los presencialment a l’Ajuntament o a la Casa de Cultura

arrow
arrow
Sol·licitud concessió/renovació targeta d’armes de 4a categoria

Sol·licitud concessió/renovació targeta d’armes de 4a categoria

Relació de documentació a aportar pel sol·licitant de targeta arma 4ª categoria:

 

  • Fotocòpia compulsada del DNI en vigor del sol·licitant per les dues cares.
  • En cas de menor de 18 anys, autorització del seu pare/mare o tutor legal.
  • Targeta arma entregades a la botiga de compra de l’arma.
  • Certificat negatiu d’antecedents penals.
  • Certificat positiu centre mèdic autoritzat.
  • Factura de compra de l’arma.

Ocupació de la via pública

Si necessiteu ocupar la via pública amb material de construcció o elements d’obres (grues, camions, bastides…); amb taules, cadires i material anàleg, o bé amb parada de fira o similar, cal que empleneu la sol·licitud adequada (que trobareu aquí dins) i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica.

Comunicació d’obres mínimes

Per tramitar comunicació d’obres mínimes, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres mínimes i la documentació que es requereix. 

Llicència d’obres majors

Per tramitar llicències d’obres majors, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres majors i la documentació que es requereix.

Llicència d’obres menors

Per tramitar llicències d’obres menors, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres menors i la documentació que es requereix.

Instància genèrica

Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.

Sol·licitud de material i/o Espais Municipals

Sol·licitud de material i/o Espais Municipals

Sol·licitud per a ús privatiu del domini públic amb taules, seients i mobiliari anàleg

Sol·licitud per a ús privatiu del domini públic amb taules, seients i mobiliari anàleg

Sol·licitud per a ús privatiu del domini públic amb parada de fira o similar

Sol·licitud per a ús privatiu del domini públic amb parada de fira o similar

Alta o modificació d’empadronament

Alta o modificació d’empadronament

Si sou propietaris d’un habitatge o titulars d’un contracte de lloguer, cal que ens porteu la sol·licitud que trobareu aquí, una fotocòpia del DNI i les escriptures de propietat o el contracte de lloguer. 

Permisos i comunicacions de crema (foc)

Permisos i comunicacions de crema (foc)

Per encendre foc del 16 d’octubre al 14 de març, heu d’emplenar la comunicació de crema amb tres dies d’antelació. Del 15 de març al 15 d’octubre, per contra, cal omplir la sol·licitud de permís de crema i demanar-la amb 7 dies d’antelació.

Contractes, convenis i subvencions

arrow
arrow
Altres subvencions rebudes

Altres subvencions rebudes

Relació de subvencions concedides per altres administracions públiques a l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

Subvencions Diputació de Girona

Subvencions Diputació de Girona

Relació de les diferents subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm durant els darrers anys.