Llicència d’obres majors

Per tramitar llicències d’obres majors, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres majors i la documentació que es requereix.

Llicència d’obres majors

ES CONSIDEREN OBRES MAJORS LES ACTUACIONS SEGÜENTS: 

▪ Tota construcció de nova planta, ja sigui d’ús residencial, industrial, comercial o qualsevol altre, a excepció d’edificacions auxiliars de menys de 25 m2 i notable senzillesa tècnica

▪ Tota construcció d’ampliació i/o increment del volum construït excepte quan es produeixi pel simple tancament de porxos existents

▪ Tota obra de reforma i/o rehabilitació d’un edifici existent amb incidència no puntual en l’estructura, les façanes i/o les seves condicions d’ús i funcionalitat

▪ Qualsevol obra que tingui incidència en l’aspecte exterior d’una edificació sotmesa a un règim especial de protecció (històric, artístic, arquitectònic…)

▪ La construcció de murs de contenció de terres de més de 3 m d’alçada

▪ L’enderroc complet d’edificacions existents

▪ La construcció de piscines cobertes

▪ La construcció de piscines descobertes d’ús públic

 

AQUESTES ACTUACIONS ESTAN SUBJECTES A L’OBTENCIÓ DE LA CORRESPONENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES MAJORS, PER LA QUAL COSA ÉS IMPRESCINDIBLE L’APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT: 

▪ Instància segons model normalitzat 

▪ Projecte bàsic i executiu signat per un tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent. Aquest projecte haurà de contenir, com a mínim, la següent informació: 

  • Memòria descriptiva de l’obra a realitzar, amb indicació del nombre d’entitats, l’ús previst per a cadascuna i les superfícies parcials i totals de l’edificació (fins i tot aquelles en què no s’hi actua en els projectes de reforma i/o rehabilitació) 
  • Justificació expressa del compliment de la normativa urbanística aplicable així com de tota la resta de normativa sectorial vigent (construcció, habitabilitat, prevenció d’incendis, accessibilitat, control tèrmic i acústic, gestió de residus, etc.) 
  • Pressupost d’execució material de l’obra 
  • Estudi de gestió dels residus 
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut, segons correspongui 
  • Plànols. Tots aquells que siguin necessaris per a una correcta interpretació de l’obra projectada, inclosos el topogràfic actual i topogràfic modificat en totes les edificacions de nova planta 

▪ Full d’assumpció de la direcció d’obra signat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent (habitualment arquitecte) 

▪ Full d’assumpció de la direcció d’execució de l’obra signat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent (habitualment arquitecte tècnic) 

▪ Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra 

▪ Programa de control de qualitat 

▪ Nomenament del contractista amb, si s’escau, la corresponent declaració d’aquest d’estar donat d’alta d’IAE 

▪ Si s’escau, en el cas que l’obra requereixi ocupar la via pública o la instal·lació de grues torre caldrà que es disposi de la preceptiva autorització 

▪ Si s’escau, en edificacions susceptibles de ser sotmeses a divisió horitzontal caldrà aportar també el corresponent projecte executiu de telecomunicacions signat per personal tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent

 

Nota: Aquesta és la documentació mínima i indispensable a presentar però no exclou que en casos determinats els tècnics municipals puguin, justificadament, sol·licitar més informació de la que apareix recollida en el llistat previ.

 

Instància genèrica per iniciar el tràmit

Tornar