Govern municipal

El govern i l’administració municipals corresponen a l’Ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors i regidores. El Ple, format per la totalitat dels regidors i regidores escollits a les eleccions municipals, és l’òrgan municipal bàsic i adopta les decisions principals de l’Ajuntament.

L’Alcalde

Jordi Rotllant Cors

Jordi Rotllant Cors


Benvolguts hilariencs i hilarienques,

 

Com a responsable del nou govern municipal afronto aquest repte amb respecte i compromís, un compromís extensiu a la resta de membres de l’equip de govern que aporten tota la implicació, capacitat i il·lusió de treballar per Sant Hilari.

 

En aquest mandat volem centrar esforços en aspectes com la transició energètica i treballarem pel conjunt de la ciutadania. Les necessitats de la nostra societat i la manera de relacionar-nos canvien a un ritme vertiginós i ens pertoca donar resposta a cadascun dels col·lectius. Hem de garantir que els infants i joves puguin créixer en una societat inclusiva, respectuosa i amb la cohesió social com a eix central i que la gent gran tingui un envelliment digne i de qualitat. Cal buscar fórmules per donar sortida laboral als habitants del poble i que Sant Hilari sigui un lloc on treballar, viure i gaudir.

 

Ens envolta un patrimoni immens, les Guilleries i amb tots els seus recursos naturals, i ens n’hem de sentir part. Volem que cada hilarienc i hilarienca porti aquest sentiment de poble i que tots tinguem ganes de participar, en certa manera, de la vida política, social i associativa del municipi. Que la participació ciutadana no sigui només una voluntat política, sinó una manera de fer política per construir entre tots i totes el Sant Hilari del futur.

 

L’Ajuntament de Sant Hilari i els seus canals de comunicació resten a la vostra disposició per fer més fàcil els tràmits i l’accés a la informació i les portes del consistori estan obertes per resoldre els vostres dubtes, problemes o inquietuds. La nostra voluntat és treballar per tothom, sempre tenint el bé comú com a objectiu central.

 

BIOGRAFIA:

 

Arquitecte tècnic. Soc regidor de l’ajuntament de Sant Hilari des del 2011, des del 2015 a govern, i ara assumeixo l’alcaldia i les regidories d’Urbanisme i Seguretat ciutadana i Governació.

 

Expresident i soci del grup excursionista Forces Forts i Ferms i del Via Crucis Vivent. Soc un apassionat de la muntanya, la natura i de les Guilleries, els seus racons i la seva història.

 

PiG-IdSelva

jrotllant@santhilari.cat

 

AGENDA DE L’ALCALDE

Les Regidories

Les regidories del govern 2023-2027 s'organitzen per àrees de la següent manera:

arrow
arrow

Àrea econòmica i de bon govern

Hisenda municipal

— Carles López

Seguretat ciutadana i governació

— Jordi Rotllant

Recursos humans

— Jordi Moragas

Promoció econòmica (Comerç, turisme, ocupació, empresa i emprenedoria)

— Carles López

Comunicació, transparència i participació ciutadana

— Jordi Moragas

Serveis municipals i municipalització

— Jordi Moragas

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

— Eduard Carrillo

Àrea territorial

Medi ambient, medi rural i residus

— Judit Rovira

Urbanisme

— Jordi Rotllant

Mobilitat i accessibilitat

— Eduard Carrillo

Cultura, història i patrimoni

— Jordi Moragas

Obres i brigada

— Eduard Carrillo

Transició energètica

  • Eduard Carrillo

Àrea social

Gent gran

— Sussi Casellas

Benestar social

— Tònia Canudas

Ciutadania, solidaritat i polítiques d’igualtat

— Tònia Canudas

Salut

— Sussi Casellas

Educació

— Tònia Canudas

Joventut i infància

— Judit Rovira

Festes i cultura popular

— Sussi Casellas

Esports

— Judit Rovira

El Ple i la Comissió Informativa del Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern del municipi. En el cas de Sant Hilari Sacalm, està format per 13 regidors, escollits democràticament en les eleccions municipals, i està presidit per l’alcalde, amb l’assistència del secretari de l’Ajuntament.
El Ple té les competències que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en el seu si es desenvolupa el debat polític d’àmbit municipal.

El Ple de Sant Hilari Sacalm es reuneix amb caràcter ordinari un cop cada dos mesos, habitualment el quart dimecres de mes, a les 20 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Amb caràcter extraordinari, el Ple també es pot reunir quan així ho disposi l’alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions són públiques i obertes a l’assistència dels veïns.

L’acta de la sessió plenària és el document solemne en el qual es deixa constància dels temes tractats, debatuts i aprovats per la corporació municipal.

Jordi Rotllant Cors

Jordi Rotllant Cors


Jordi Moragas Rotllant

Jordi Moragas Rotllant


Judit Rovira Prat

Judit Rovira Prat


Tònia Canudas Oliva

Tònia Canudas Oliva


Eduard Carrillo Moragas

Eduard Carrillo Moragas


Sussi Casellas Obiols

Sussi Casellas Obiols


Carles López Calvo

Carles López Calvo


Xavier Prat Puntí

Xavier Prat Puntí


Emma Puigví Costa

Emma Puigví Costa


Albert Cullell Cullell

Albert Cullell Cullell


Glòria Xifré Casadesús

Glòria Xifré Casadesús


Florenci Serras Vila ‘Teti’

Florenci Serras Vila ‘Teti’


Montse Pujol Campeny

Montse Pujol Campeny


Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat obligatori pels municipis de més de 5.000 habitants que, sota la presidència de l’Alcalde, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell.

A l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, les reunions de la Junta de Govern Local es celebren cada dilluns a les 5 de la tarda.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les competències següents:

- L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions
- Les atribucions que l’Alcalde, o altre òrgan municipal li delegui
- Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques

Jordi Rotllant Cors

Jordi Rotllant Cors


Jordi Moragas Rotllant

Jordi Moragas Rotllant


Judit Rovira Prat

Judit Rovira Prat


Tònia Canudas Oliva

Tònia Canudas Oliva


Sussi Casellas Obiols

Sussi Casellas Obiols