Llicència d’obres menors

Per tramitar llicències d’obres menors, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres menors i la documentació que es requereix.

Llicència d’obres menors

ES CONSIDEREN OBRES MENORS LES ACTUACIONS SEGÜENTS: 

▪ Tota construcció de nova planta d’edificacions auxiliars de menys de 25 m2 i notable senzillesa tècnica, sigui quin sigui el seu ús

▪ Tota construcció d’ampliació i/o increment del volum construït quan es produeixi pel simple tancament de porxos existents

▪ Tota obra de reforma i/o rehabilitació d’un edifici existent amb incidència puntual en l’estructura i/o les seves façanes

▪ Tota obra de reforma i/o rehabilitació d’un edifici existent que, tot i no afectar ni l’estructura ni les façanes, comporta una modificació no puntual de la seva distribució interior

▪ La construcció de murs de contenció de terres de menys de 3 metres d’alçada

▪ Les obres puntuals d’urbanització no incloses en projectes d’urbanització

▪ L’enderroc puntual d’edificacions existents

▪ La construcció de piscines descobertes d’ús privat

▪ Els moviments de terres que alterin en més d’1 m la rasant natural del terreny

 

AQUESTES ACTUACIONS ESTAN SUBJECTES A L’OBTENCIÓ DE LA CORRESPONENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES MENORS, PER LA QUAL COSA ÉS IMPRESCINDIBLE L’APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT

▪ Instància segons model normalitzat

▪ Memòria tècnica signada per un tècnic competent, la qual haurà de contenir, com a mínim, la següent informació: 

  • Descripció completa de l’obra a realitzar, amb indicació de les superfícies parcials i totals afectades
  • Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable així com de la resta de normativa sectorial vigent (construcció, habitabilitat, prevenció d’incendis, accessibilitat, control tèrmic i acústic, gestió de residus, etc.) 
  • Pressupost d’execució material de l’obra 
  • Estudi bàsic de seguretat i salut 
  • Plànols. Tots aquells que siguin necessaris per a una correcta interpretació de l’obra projectada

▪ Full d’assumpció de la direcció d’obra signat per tècnic competent acompanyat d’un certificat de col·legiació on hi consti que disposa de la corresponent assegurança de responsabilitat professional en vigor (aquest certificat no serà necessari quan la memòria tècnica aportada per la concessió de la llicència estigui degudament visada) 

▪ Nomenament del contractista amb, si s’escau, la corresponent declaració d’aquest d’estar donat d’alta d’IAE 

▪ Si s’escau, en el cas que l’obra requereixi ocupar la via pública caldrà que es disposi també de la preceptiva autorització 

Nota: Aquesta és la documentació mínima i indispensable a presentar però no exclou que en casos determinats els tècnics municipals puguin, justificadament, sol·licitar més informació de la que apareix recollida en el llistat previ.

 

Instància genèrica per iniciar el tràmit

Tornar