Comunicació d’obres mínimes

Per tramitar comunicació d’obres mínimes, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres mínimes i la documentació que es requereix. 

Comunicació d’obres mínimes

ES CONSIDEREN OBRES MÍNIMES LES ACTUACIONS SEGÜENTS: 

▪ Tota obra de reforma interior susceptible de ser considerada una actuació de simple reparació o millora funcional que no afecta ni l’estructura ni la distribució actual de l’immoble en qüestió

▪ Tota obra de reforma exterior susceptible de ser considerada una actuació de simple reparació o millora de les façanes o coberta de l’immoble en qüestió sense que suposi l’afectació estructural de cap dels seus elements ni la modificació de les seves obertures

▪ La construcció de tanques perimetrals que no actuïn com a mur de contenció de terres

▪ Els moviments de terres que alterin en menys d’1 m la rasant natural del terreny (excepte les actuacions de simple enjardinament de l’espai lliure de la parcel.la)

 

AQUESTES ACTUACIONS ESTAN SUBJECTES A L’OBTENCIÓ DE LA CORRESPONENT LLICÈNCIA, PER LA QUAL COSA ÉS IMPRESCINDIBLE L’APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT: 

▪ Instància segons model normalitzat

▪ Pressupost de les obres a realitzar

▪ Mostra del color escollit en aquelles actuacions que comportin la modificació de l’acabat de façana

▪ Croquis de planta i secció en cas de tanques perimetrals que no actuen com a murs de contenció de terres (amb definició suficient de la ubicació, alçada i acabats de la tanca proposada)

 

Nota: Aquesta és la documentació mínima i indispensable a presentar però no exclou que en casos determinats els tècnics municipals puguin, justificadament, sol·licitar més informació de la que apareix recollida en el llistat previ.

 

Instància genèrica per iniciar el tràmit

Tornar