29—03—2021

S’aprova el Pla d’Igualtat Municipal

Sant Hilari aprova un Pla d’Igualtat Municipal per defensar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

S’aprova el Pla d’Igualtat Municipal

Sant Hilari aprova un Pla d’Igualtat Municipal com a eina per treballar en favor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El Pla té una vigència de quatre anys i es farà un seguiment i avaluació cada any. 

 

Fa un any es va constituir la Comissió d’Igualtat, l’òrgan encarregat d’elaborar aquest Pla format per tècnics locals, representants de les diferents formacions polítiques i entitats locals. 

 

El dilluns 22 es va presentar la proposta definitiva del projecte que dijous va ser aprovat en el Ple Municipal. La Comissió d’Igualtat serà la responsable de fer el seguiment i avaluació d’aquest Pla.

 

Per què un Pla d’Igualtat a Sant Hilari?

 

L’Ajuntament de Sant Hilari ja estava adherit al Pla Comarcal de Polítiques de Dones i en els darrers anys ha realitzat diverses accions amb el Consell Comarcal i amb les entitats del municipi, però sovint es tractava d’accions reivindicatives o de visibilització, que es realitzaven en dates de referència , com el 8 de març o el 25 de novembre.

 

És important visibilitzar aquesta lluita per la igualtat i per això s’ha planificat un full de ruta ajustat al municipi per treballar en xarxa entre els diferents actors implicats.

 

L’Ajuntament pren el compromís d’incorporar la igualtat entre dones i homes en la política municipal per tal d’avançar cap a la consecució d’una igualtat real i efectiva en totes les esferes de la vida política, civil, laboral, econòmica, social, personal i cultural.

 

Un Pla que dóna veu a professionals i ciutadania

 

El Pla s’ha elaborat des de la regidoria de Ciutadania, Solidaritat i Polítiques d’Igualtat en col·laboració amb professionals sobre la qüestió de gènere. 

 

En la fase de recollida de dades s’han fet enquestes a la ciutadania, a tècnics municipals i a entitats del poble per fer la diagnosi de la situació a Sant Hilari. 

 

Finalment, l’àrea d’Acció Social de la Diputació de Girona ha donat el seu suport per confeccionar aquest document definitiu.

 

Eixos estratègics

 

El Pla s’ha treballat a partir de quatre eixos estratègics:

 

1. La transversalitat de les polítiques de gènere a les polítiques municipals, és a dir,  tenir en compte el gènere en totes les actuacions municipals.

 

2. La participació ciutadana, assegurant el rol actiu de la ciutadania i entitats del territori, tant en l’elaboració del document com en les accions que se’n derivin.

 

3. La mirada interseccional, que té en compte les diferents formes d’opressió i la seva afectació diferenciada cap a les dones.

 

4. El compromís polític a l’hora d’introduir l’enfocament de gènere a les polítiques i organització municipal i de garantir els recursos necessaris per a l’aplicació de les accions previstes.

 

La diagnosi ha analitzat la situació al municipi a través d’enquestes a la ciutadania, tècnics municipals i entitats locals, dividint la valoració en diferents àmbits: treballs i usos dels temps, salut i qualitat de vida, educació, violència, participació, territori i organització municipal.

 

Dels resultats d’aquesta anàlisi, s’han detectat necessitats i s’han proposat un seguit d’accions que caldrà anar implementant. S’ha vist que hi ha desigualtats en l’àmbit laboral, en el repartiment de tasques familiars, en l’educació i en la participació, entre d’altres. 

 

Les properes accions sorgiran del treball conjunt entre tècnics i entitats del municipi per determinar les prioritats més immediates. 

Documents adjunts

Notícies