12—10—2020

Sant Hilari tindrà un Pla Educatiu d’Entorn

El Pla Educatiu d’Entorn de Sant Hilari (PEE) és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament. La Regidoria d’Educació destaca la oportunitat que representa per Sant Hilari disposar d’un PEE per tal de caminar cap a un municipi educador i cohesionat socialment.

Sant Hilari tindrà un Pla Educatiu d’Entorn

Els Plans Educatius d’Entorn són una iniciativa oberta i innovadora de cooperació educativa entre les administracions -autonòmica i local- que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

 

L’element estratègic clau és aconseguir continuïtat i coherència entre les accions dels diferents agents educatius que operen en un territori, tant si pertanyen a l’educació formal com a la no formal i/o la informal.

 

Aquesta xarxa de corresponsabilització educativa dels plans educatius d’entorn va adreçada a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius públics i privats concertats d’un municipi , amb especial atenció als sectors més fràgils i als més vulnerables. Però les accions també s’adrecen, des d’una perspectiva proactiva, a tota la comunitat educativa.

 

El Pla Educatiu d’Entorn de Sant Hilari pretén desenvolupar 3 línies fonamentals d’acció:

 

  • Consolidar un nou model d’intervenció comunitària que fomenti el treball en xarxa i la cooperació dels agents socioeducatius a l’hora de planificar, d’implementar accions i d’integrar criteris per desenvolupar projectes comuns que facilitin el contínuum educatiu.

 

  • Realitzar una diagnosi de les necessitats i els reptes socioeducatius del poble de Sant Hilari amb l’objectiu de lluitar contra el fracàs escolar i l’exclusió social dels infants i joves del poble.

 

  • Enfortir la implicació i la participació de la ciutadania en la creació d’un model de convivència del municipi que incorpori la perspectiva intercultural i el consens i el diàleg com a instrument metodològic d’acció comunitària.

 

El Pla Educatiu d’Entorn representa, en definitiva, una oportunitat de desenvolupament sociocomunitari estructural i coherent, que permeti donar respostes educatives integrals i que interpel.li a totes les parts implicades a assumir la seva responsabilitat i el seu compromís amb els projectes comuns.

 

.

 

 

Notícies