22—02—2021

Modificació de l’acta d’actuació del tribunal qualificador d’educador/a a l’Escola Bressol

Es fa pública la modificació de l’acta d’actuació del tribunal qualificador en el procediment de selecció, per concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball per donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal laboral temporal de la categoria professional d’educador/a a l’escola bressol municipal

Modificació de l’acta d’actuació del tribunal qualificador d’educador/a a l’Escola Bressol

Notícies