31—05—2020

Ja es pot demanar l’ajut de menjador per al curs 2020/21

L’Ajuntament de Sant Hilari posa a disposició l’oficina de serveis socials, prèvia cita concertada, per entregar la documentació de la sol·licitud per l’ajut de menjador.

Ja es pot demanar l’ajut de menjador per al curs 2020/21

Ja s’ha obert el període per  sol·licitar l’ajut de menjador per al curs 2020/21. Enguany, es demana que es prioritzin les sol·licituds telemàtiques, per evitar desplaçaments innecessaris i aglomeracions.

 

Com es pot fer la sol·licitud?

 

A) Presentació per via telemàtica

Per fer-ho, heu de seguir els següents passos

 

Transmetre via instància electrònica, cal disposar del certificat electrònic (idCAT, eDNI ) o estar donats d’alta al servei  dCAT mòbil per identificar-vos.

Podeu obtenir l’IdCAT mòbil a través del següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat/

 

B) Imprimint el formulari, signar-lo manualment i presentar-lo presencialment.

La incertesa provocada pel Covid19 fa que actualment molts dels canals on normalment es poden presentar les sol·licituds d’ajut (escoles, ajuntaments, Consell Comarcal, etc.) es trobin tancats o amb unes condicions d’obertura molt limitades.

 

Tot i que les previsions actuals poden canviar, està previst que a partir de l’1 de juny les escoles recuperin certa normalitat i pugueu presentar-hi les sol·licituds. Tot i això, caldrà estar atents a l’evolució de la pandèmia per veure si aquests previsions es poden complir.

 

Per tant, us recomanem que abans de desplaçar-vos a la vostra escola o alguna oficina de l’administració pública, us informeu prèviament de les condicions d’obertura i accés.

 

En tot cas, si finalment les sol·licituds no es poguessin presentar a través de les escoles, el Consell Comarcal podrà allargar el termini de presentació d’aquesta primera convocatòria d’ajuts més enllà del 19 de juny, per tal de permetre que aquelles famílies que no hagin pogut presentar la sol·licitud de forma telemàtica puguin fer-ho presencialment.

 

C) Imprimint el formulari, signar-lo manualment i enviar-lo a través de qualsevol oficina de Correus

La Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix la presentació de documentació a través de Correus com una forma vàlida de relació amb l’administració.

 

D) Aportar la documentació i la sol·licitud complimentada a l’oficina de serveis socials.

A Sant Hilari, per facilitar les gestions de les famílies que ho sol·licitin, s’ha previst la recollida del formulari de sol·licitud complimentat i la documentació requerida a les oficines de serveis socials amb cita prèvia (972872037).

 

Quina documentació cal aportar?

Les persones interessades en aquesta convocatòria han de presentar la documentació obligatòria següent:

 

  • Model de sol·licitud. Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant impresos normalitzats, degudament omplerts i signats. Cada família presentarà una sol·licitud única pel nombre de germans escolaritzats al mateix centre escolar.
  • En el cas de l’alumne s’haurà d’informar de l’IDALU (codi identificador assignat a cada alumne).
  • Relació de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells.
  • Original del volant de convivència actual. Cal justificar al mateix volant la unitat familiar i el parentiu en cas d’aparèixer persones no especificades a la sol·licitud.
  • Correu electrònic i telèfon mòbil on s’informarà de la resolució dels ajuts.
  • Còpia del NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne/a sol·licitant, i de tots els membres de la unitat familiar que figurin al volant de convivència i que tinguin l’obligació legal de disposar-ne. En cas de no tenir l’obligació legal de disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.

Notícies