01—11—2020

El porta a porta fa anys!

Aquest mes de novembre celebrem els tres anys de la implantació del servei de recollida selectiva de residus porta a porta a Sant Hilari Sacalm.

Gràcies a això actualment estem separant selectivament el 83% del total de residus que generem. Tot un èxit i esforç compartit!

El porta a porta fa anys!

El canvi va venir motivat per la voluntat del consistori de millorar el triatge de residus i reduir així les tones de rebuig que acabaven a l’abocador. Fent això, aconseguíem reduir l’impacte ambiental, reaprofitar i gestionar millor els recursos i complir amb els objectius de reciclatge exigits a nivell europeu i català, que establien que l’any 2020 els municipis havien de recollir selectivament el 60% del total dels seus residus.

 

Comparant dades de fa tres anys, hem passat de recollir selectivament el 35% de tots els residus (2017) a recollir-ne el 83% (2019), dades de l’Agència de Residus de Catalunya que engloben la recollida porta a porta i la deixalleria. És una molt bona dada, que ens situa entre els municipis que més reciclen de tot Catalunya.

 

Les dades ens mostren tres dades positives:

 

  • Hem reduït la generació de rebuig, passant de 1.635 tones (65% del total de residus) a generar-ne només 499 tones (17% del total). S’observa que el que abans anava a parar a rebuig, avui es redistribueix entre les fraccions que corresponen. 

Aquest esforç, a banda del benefici ambiental, reporta un estalvi econòmic. Doncs any rere any, l’entrada de residus a abocador té un cost més elevat, fet que s’acaba traslladant a les taxes municipals. És per això, que els dos darrers anys s’ha pogut congelar la taxa d’escombraries. 

 

  • Hem millorat la separació de la fracció orgànica i vegetal de la resta de fraccions. Hem passat d’una correcta separació de 277 tones (11% del total de residus) a separar-ne 904 tones (31% del total). 

Aquesta fracció és una de les més importants, doncs si arriba al medi es degrada i provoca problemes de lixiviats i contaminació del sòl i les aigües. A més, és una de les fraccions que es pot reaprofitar més fàcilment mitjançant el compostatge o les plantes de digestió anaeròbia, i obtenir compost que pot ser utilitzat com a adob orgànic i també, en el cas de les plantes de digestió anaeròbia, biogàs.

 

  • Hem incrementat l’ús de la deixalleria, percentatge “altres”, en l’aportació de voluminosos i fusta, runes i residus d’aparells elèctrics i electrònics, entre altres.

 

Per contra, una dada no tan bona és que hem augmentat un 16% la generació total de residus. Actualment cada persona genera 1,42 kg de residus al dia. Malgrat això, estem lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya amb 1,44 kg / hab. i dia.

 

Tot i aquests bons resultats, volem seguir treballant per millorar el sistema i prevenir la generació de residus. 

 

En les properes setmanes anirem publicant més dades rellevants de les diferents fraccions de residus, per sensibilitzar de la importància de reduir i separar bé els residus que generem. Reciclar és sumar!

 

El proper 22 de novembre, coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus -del 21 al 29-, celebrarem els tres anys amb la “ruleta dels envasos“, una activitat lúdica per aprendre, tot jugant, més coses sobre el reciclatge dels envasos alhora que podràs guanyar diferents articles reciclats, reciclables i recicladors. Vine’ns a veure durant les hores del mercat al davant de Can Rovira.

 

Junts podem millorar, encara més, els resultats de la recollida selectiva. Gràcies per contribuir-hi!

 

Notícies