25—10—2023

Continua vigent la bonificació de l’IBI per a plaques fotovoltaiques

Es pot sol·licitar fins al 31 de desembre del 2024

Continua vigent la bonificació de l’IBI per a plaques fotovoltaiques

Tal com es va aprovar en el ple del 27 de setembre, existeix una bonificació de l‘IBI vigent, des de l‘octubre del 2021, per als veïns i veïnes que facin una instal·lació de plaques fotovoltaiques. Es pot sol·licitar fins al 31 de desembre del 2024.

 

Es tracta d’una bonificació del 50%, amb un màxim de 400€ per exercici durant els quatre anys següents a la posada en servei de la instal·lació als immobles que generin energia solar fotovoltaica per autoconsum. La potència instal·lada de les plaques ha de ser com a mínim del 50% de la potència contractada a l’immoble i com a màxim de 10 kW de potència nominal.

 

Les persones interessades han de fer una instància a través del web de l’Ajuntament (santhilari.cat) i cal que adjuntin la següent documentació:

 

a) Memòria tècnica de la instal·lació amb plànols i esquemes i pressupost detallat per partides

b) Factura de la instal·lació executada, especificant material i situació de l’immoble on s’ha instal·lat

c) Certificat d’inscripció de l’empresa instal·ladora al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC)

d) Certificat de l’instal·lador acreditatiu de la instal·lació finalitzada i posada en servei i que aquesta compleix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)

e) Factura d’electricitat de l’immoble acreditativa de la potència contractada

f) Qualsevol altre document que, justificadament, requereixi l’Ajuntament de Sant Hilari

 

La instal·lació haurà de disposar de llicència o de comunicació d’obres, segons correspongui

Notícies