11—01—2021

Congelats els impostos per a l’any 2021

En el ple del passat 15 d’octubre es va decidir congelar tots els impostos per a l’any vinent, tenint en compte la delicada situació social i econòmica com a conseqüència de la COVID-19, en un acord que es va aprovar per unanimitat.

Congelats els impostos per a l’any 2021

És important conèixer les bonificacions sobre impostos municipals que té aprovades l’Ajuntament, així com el calendari del contribuent, per saber quan es paga cadascun dels impostos municipals.

 

Calendari del contribuent:

 • IVTM (impost vehicles): març-abril.
 • IBI Urbana/IBI Rústica/Béns Immobles característiques especials: maig-juny.
 • IAE: setembre-octubre.
 • Escombraries/Clavegueram/Guals/Entrada Vehicles: octubre-novembre.

 

Bonificacions a les ordenances fiscals

 

IBI

 • Del 50%, durant tres anys, per als habitatges de protecció oficial, a petició de l’interessat.
 • Del 60% per a famílies nombroses, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família, i els ingressos de tot el grup fami- liar no superin els 000€ anuals.

 

Vehicles

 • Del 100% els vehicles que tinguin una antiguitat míni- ma de 25 anys, sempre i quan el seu propietari disposi d’un altre vehicle de la mateixa classe a efectes de la tarifa (turisme, etc.) que tingui un dels distintius ambientals creats en funció de l’impacte ambiental dels vehicles per la DGT, i aporti el corresponent certificat.
 • Del 100% els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, sempre i quan el seu propietari disposi del corresponent certificat acreditatiu de reunir les condicions de vehicle històric.
 • Del 75% els vehicles que hagin obtingut l´etiqueta “Cero emisiones” de la DGT
 • Del 50% els vehicles que hagin obtingut l´etiqueta “ECO” de la DGT

 

ICIO (llicències d’obres)

 • Del 95% en les obres i instal·lacions quin objecte únic sigui la millora de l´eficiència energètica dels edificis (S´exclouen les actuacions d´obra nova, de rehabilitació i de reforma integral).
 • Del 90% les obres d’afavoriment de l’accessibilitat o habitabilitat de discapacitats en edificacions ja existents.
 • Del 50% les obres de reforma d’establiments comercials ja existents, per a la seva modernització o millora sempre que tinguin una superfície útil inferior a 100 m2
 • Del 50% les construccions referents a habitages de protecció oficial
 • Del 95% la rehabilitació, arranjament o pintat o qualsevol altra modalitat d´acabat de les façanes de les edificacions

 

Notícies