07—03—2024

Aprovació de bases i convocatòria del concurs d’oposició per a la cobertura d’una plaça d’educador de carrer

Aprovació de bases i la convocatòria del concurs d’oposició per a la cobertura d’una plaça en règim de personal laboral fix a jornada parcial com a educador de carrer a l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

Aprovació de bases i convocatòria del concurs d’oposició per a la cobertura d’una plaça d’educador de carrer

Per Decret d’Alcaldia núm. 2024DECR00038 de 26 de febrer de 2024 es van aprovar les Bases i la Convocatòria d’una plaça en règim de personal laboral fix a jornada parcial com a Educador de carrer de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, el contingut íntegre de les quals es publica en el BOP de Girona núm. 2024-47 de 06 de març de 2024, al qual ens remetem, obrint-se la convocatòria per al termini de vint dies naturals, a comptar del dia següent de la publicació del present edicte en el DOGC núm. 9117 de 07 de març de 2024, per a presentar les sol·licituds.

Notícies