01—04—2023

Ajuts per a entitats i associacions de Sant Hilari

El termini de presentació de sol·licituds és el divendres 28 d’abril

Ajuts per a entitats i associacions de Sant Hilari

L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm convoca ajuts per a la consecució d’activitats culturals, mediambientals, esportives, solidàries i festives d’interès pel i del municipi.

 

Poden optar a aquests ajuts entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al registre municipal
d’entitats de Sant Hilari.

 

Cal presentar la sol·licitud, abans del 28 d’abril a través del Registre General de l’Ajuntament o través de la pàgina web de l’Ajuntament a l’espai e-TRAM. La sol·licitud ha d’estar signada pel representant legal de l’entitat.

 

S’haurà d’adjuntar la següent documentació:

a) Identificació del sol·licitant i, si s’escau, del seu representant legal.

b) Breu memòria de l’obra o activitat a subvencionar incloent data i hora de realització, nombre de participants i responsables de l’execució.

c) Pressupost total de les despeses previstes.

d) Pressupost total d’ingressos obtinguts i/o subvencions rebudes per a la mateixa activitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur.

e) Document de responsabilitat i compromís de complir les condicions de la subvenció, realitzar l’activitat en qüestió i fer la justificació correctament.

f) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

g) Dades bancàries on, si és concedida la subvenció, transferir el seu import.

Notícies