07—10—2021

Ajuts Individuals de Transport Adaptat del Consell Comarcal de la Selva

Es poden sol·licitar els ajuts fins al 16 de novembre

Ajuts Individuals de Transport Adaptat del Consell Comarcal de la Selva

S’ha obert la convocatòria d’Ajuts Individuals de Transport Adaptat, pel rescabalament de les despeses efectuades durant l’any 2020. Està destinada al col·lectiu de persones amb discapacitat i persones grans de la comarca de la Selva que assisteixen als centres diürns de la xarxa pública assignats i que queden fora de les rutes de Transport Adaptat organitzades pel Consell Comarcal de la Selva.

 

Poden  demanar-lo aquelles persones amb discapacitat i problemes de mobilitat, per tal que puguin accedir als centres d’atenció especialitzada, quan no puguin ser atesos per les rutes establertes.

 

Queden exempts de la convocatòria: Usuaris que es puguin beneficiar de rutes gestionades o subcontractades pels mateixos centres o rutes d’altres administracions, com usuaris que no compleixin amb el perfil de la convocatòria.

 

Adjuntem les bases de la convocatòria i els enllaços per descarregar els impresos de sol·licitud i declaracions jurades:

 

 

 

 

 

Per determinar la valoració d’aspectes socials cal adjuntar, si s’escau, documentació acreditativa de la discapacitat, monoparentalitat o reconeixement del grau de dependència. En cas que no estar en disposició dels certificats aportar una declaració jurada de la situació.

 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 16 de novembre de 2021

 

S’haurà de presentar la documentació mitjançant fotocòpia compulsada o bé originals i fotocòpies, concertant cita prèvia per fer les compulses al Departament d’Atenció a les Persones, Àrea de Benestar Social del C/ Prat, núm. 1-1r , 17430 Santa Coloma de Farners.

 

Per més informació podeu adreçar-vos al telèfon 872 973 003 o 675 987 387

Notícies