Ordenances fiscals

Conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos, taxes i preus públics.

Resum ordenances fiscals


Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de deixalleria i centre de transferència de runes.


Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús dels espais i serveis del viver d’empreses i centre de negocis AQUA.


Ordenança fiscal General de Contribucions Especials.


Ordenança General dels Preus Públics