El Ple i la Comissió Informativa del Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern del municipi. En el cas de Sant Hilari Sacalm, està format per 13 regidors, escollits democràticament en les eleccions municipals, i està presidit per l’alcalde, amb l’assistència del secretari de l’Ajuntament.
El Ple té les competències que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en el seu si es desenvolupa el debat polític d’àmbit municipal.

El Ple de Sant Hilari Sacalm es reuneix amb caràcter ordinari un cop cada dos mesos, habitualment el quart dimecres de mes, a les 20 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Amb caràcter extraordinari, el Ple també es pot reunir quan així ho disposi l’alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions són públiques i obertes a l’assistència dels veïns.

L’acta de la sessió plenària és el document solemne en el qual es deixa constància dels temes tractats, debatuts i aprovats per la corporació municipal.

Jordi Rotllant Cors

Jordi Rotllant Cors


Jordi Moragas Rotllant

Jordi Moragas Rotllant


Judit Rovira Prat

Judit Rovira Prat


Tònia Canudas Oliva

Tònia Canudas Oliva


Eduard Carrillo Moragas

Eduard Carrillo Moragas


Sussi Casellas Obiols

Sussi Casellas Obiols


Carles López Calvo

Carles López Calvo


Xavier Prat Puntí

Xavier Prat Puntí


Emma Puigví Costa

Emma Puigví Costa


Albert Cullell Cullell

Albert Cullell Cullell


Glòria Xifré Casadesús

Glòria Xifré Casadesús


Florenci Serras Vila ‘Teti’

Florenci Serras Vila ‘Teti’


Montse Pujol Campeny

Montse Pujol Campeny