Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena el terme municipal urbanísticament i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

Què és el POUM?

El POUM estableix un seguit de regulacions que poden afectar tots els veïns del municipi: ordenació d’espais públics (centres de salut, socials, escoles…), patrimoni arquitectònic, protecció del medi natural, espais lliures, zones verdes i mobilitat. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbanitzable o no urbanitzable i estableix les activitats que es poden dur a terme a cadascun d’ells.

Dins del POUM podem trobar diferents documents, d’entre els que destacaríem les normes urbanístiques, els plànols informatius, el catàleg de béns a protegir, l’agenda, l’avaluació econòmica de les actuacions…

Tornar