Llicència per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos

Segons el Decret 170/2002, d’11 de juny, les persones titulars de gossos potencialment perillosos i tota persona que els condueixi per espais públics requereixen llicència per a aquest concepte.

Llicència per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos

Quins són els gossos considerats potencialment perillosos a Catalunya?
(Segons l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, i l’article 2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març)

 

a). Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents:

 • Akita inu
 • American bully (encreuament de diverses races considerades potencialment perilloses)
 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog de Bordeus
 • Fila brasileiro
 • Mastí napolità
 • Pit bull terrier
 • Gos de presa canari (o dog canari)
 • Rottweiler
 • Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra)
 • Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA)
 • Tosa japonès (Tosa inu)

 

b). Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, si així ho declara l’ajuntament.

 

c). Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

 

d). Els que les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març:
– Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència
– Marcat caràcter i gran valor
– Pèl curt
– Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg
– Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda
– Coll ample, musculós i curt
– Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt
– Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat

 

Qui pot demanar la llicència?

Una persona major d’edat, propietari/ària o posseïdor/a de l’animal que hagi de conduir per l’espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos, que estigui empadronada a Sant Hilari Sacalm i no estigui incapacitada per proporcionar les cures necessàries a l’animal.

 

Requisits que ha de complir:

– Persones que mai no hagin estat condemnades per delictes d’homicidi, lesions o tortures; delictes contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública; delictes d’associació amb banda armada o narcotràfic.
– Persones que no tinguin sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.

 

Procediment per tramitar la Llicència:

Cal aportar mitjançant instància genèrica (presencialment a l’Ajuntament o telemàticament – apartat de Tràmits i gestions d’aquest portal web -) i aportar la documentació següent:

 1. Cens de l’animal al Registre municipal d’animals de companyia (ANICOM). Document adjunt.
 2. DNI/NIE de la persona propietària de l’animal (*)
 3. Cartilla sanitària de l’animal on hi consti la propietat, les vacunes i el número de microxip
 4. Comprovant de la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura no inferior a 150.253,03 €
 5. Rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
 6. Certificat mèdic d’aptitud física i aptitud psicològica del sol·licitant (*) per a la tinença de gossos potencialment perillosos emès per un centre mèdic autoritzat
 7. Certificat d’antecedents penals de la persona propietària del gos (*). (Web Gencat)
 8. Declaració Responsable de la persona propietària (*) de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus per règim jurídic d’animals potencialment perillosos. Document adjunt.
 9. Pagament de la taxa municipal per a la tinença d’animals perillosos de l’Ajuntament de Sant Hilari segons l’Ordenança Fiscal vigent (OF 3.6) al compte: LA CAIXA ES35 2100 0075 1802 00191772, aportar comprovant del pagament

(*) i de les persones majors d’edat que poden portar el gos.

 

Un cop verificada la documentació anterior, la Junta de Govern Local haurà d’autoritzar la Llicència per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos que tindrà una validesa de cinc anys. Un cop aprovada es comunicarà l’autorització a la persona sol·licitant.

 

Mesures de seguretat per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos:
Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents:

 

a) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos han d’anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió.

 

b) Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers:

Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.

 

c) Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona

 

d) Està prohibit fer-los criar, llevat que s’inscriguin les instal·lacions al Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.

Tornar