Resta o rebuig

La resta, la fracció més petita!

 

La fracció resta o rebuig correspon a tots aquells materials que ja no es poden aprofitar i que ens queden un cop fet el triatge de les altres fraccions.

Resta o rebuig

Amb la implantació del porta a porta a Sant Hilari Sacalm i el bon ús de la deixalleria hem millorat la separació correcta de totes les fraccions reciclables i revaloritzables, ja sigui a través de la recollida selectiva (orgànica, paper i cartró, envasos, vidre, oli i roba en bon estat) o el seu dipòsit a la deixalleria (residus tòxics i perillosos, aparells elèctrics i electrònics, runa, voluminosos, entre altres). És per això que la fracció del cubell gris hauria de ser l’última opció i, per tant, la fracció més petita.

 

Així, hem passat de gestionar com a rebuig 1.600 tones de residus el 2017, a gestionar-ne 500 tones el 2019.

 

Els residus que no tenen una valorització material i hem de posar al cubell gris són:

 

  • Tèxtil sanitari: tovalloletes humides (encara que indiqui que són biodegradables no ho són, i en cap cas s’han de llençar al vàter), bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les orelles, petits residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, venes, gasses, cotó, etc.)
  • Altre material sanitari: preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents i fil dental
  • Residus de la neteja de la casa: fregalls, pols d’escombrar i bossa d’aspiradora
  • Burilles i cendres de cigarretes
  • Cendra de la llar de foc o estufa
  • Excrements i sorra d’animals domèstics
  • Roba i tèxtil en mal estat
  • Mascaretes i guants d’un sol ús
  • Residus de malalts positius de Covid-19, d’acord amb les directrius del Ministeri de Sanitat (Ordre SND/271/2020, de 17 de març)

 

Addicionalment a la recollida de la fracció resta dels divendres, es permet que els altres dies de recollida es dipositin també, en una bossa a part i amb l’etiqueta corresponent, els residus de tèxtils sanitaris i els excrements d’animals domèstics.

 

El destí final d’aquests residus és l’abocador controlat, on s’emmagatzemen de manera que no puguin ser font de contaminació de l’entorn. Malgrat això, hi ha un impacte ambiental derivat de l’ocupació del sòl i de la gestió dels efluents (lixiviats) i gasos emesos. És per això que l’entrada de residus municipals als abocadors es penalitza i el seu cànon cada vegada és més elevat, fet que s’acaba repercutint també a la ciutadania.

 

Minimitzar la generació de residus i fer bé el triatge des de casa ens beneficia a tots i totes.

 

Reciclar és sumar!

Tornar