Espais amb manteniment de jardineria diferenciat

Apostem per les pràctiques sostenibles de jardineria amb la sega diferenciada per a la lluita biològica contra les plagues.

Les diferents tipologies d’espais verds – parcs, jardins, places i parterres – necessiten una gestió i manteniment diferenciat, tant pel que fa a les seves característiques com per la seva funció i estètica. 

Espais amb manteniment de jardineria diferenciat

La vegetació és l’element més important dels espais verds. Un element viu que, a diferència del mobiliari i d’altres elements urbans, té uns ritmes estacionals i un cicle vital que exigeix fer una gestió i manteniment específic i adaptat a cada tipus de vegetals: arbres, arbustos, plantes herbàcies, gespes i flors. 

 

Abans els tractaments de jardineria eren intensius i homogeneïtzats, destinats només a aconseguir espais bonics visualment. 

 

Ara, en canvi, es treballa amb criteris de xerojardineria i pràctiques sostenibles per aconseguir que aquests espais verds, a més, siguin resilients a les condicions climàtiques (menys vulnerables davant de sequeres o episodis de pluges), afavoreixin la biodiversitat i preservin les espècies de flora i fauna autòctones.

 

Una de les tècniques més eficaces, i que es comença a implantar als municipis amb més sensibilitat ambiental, és la sega diferenciada. Aquesta tècnica és molt simple i consisteix en reduir la pressió humana sobre l’espai ajardinat, és a dir, deixar de segar durant un temps determinat per permetre la regeneració natural de l’espai deixant que les plantes creixin i facin llavor de forma espontània.  Això, per un costat racionalitza els recursos i, sobretot, permet afavorir l’hàbitat natural de la fauna auxiliar – abelles, marietes, escarabats, crisòpids, entre altres – i millora l’equilibri i control de les espècies i plagues. D’aquesta manera, impulsem la lluita biològica contra les plagues amb depredadors naturals i sense productes químics.

 

Aquesta pràctica de jardineria es potencia únicament en llocs on no suposa una molèstia per a la ciutadania, on la sega representa una dificultat afegida, per exemple en talussos amb forts pendents, o en espais oberts assimilables a prats.

 

L’equip de jardineria de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm gestiona els diferents espais verds del nucli urbà tenint en compte els seus requeriments i peculiaritats. En aquest sentit, s’han identificat uns quants espais potencials on poder introduir aquesta tècnica com a prova pilot, que són: la Plaça de l’Ajuntament, la Plaça Guilleries i i la Font del Cirerer. Aquests espais han estat identificats amb cartells informatius i de sensibilització per a la població.

 

Així doncs, cal que recordem que la riquesa ambiental dels nostres espais verds no només es descriuen per la seva bellesa, sinó també, i molt més important, per la diversitat d’espècies de flora i fauna que hi conviuen.

Tornar