Paper i cartró

El reciclatge de la fracció paper i cartró, un cicle complet


La generació anual de residus de paper i cartró a Sant Hilari és d’uns 30 kg per habitant. 

 

Paper i cartró

El 2019 es van recollir selectivament mitjançant el porta a porta i la deixalleria municipal un total de 174 tones, que es reciclen i tornen a formar part de la nostra vida diària. Aquesta fracció constitueix al voltant del 6% del total de residus que generem a Sant Hilari. És un percentatge bo, encara que segons la bossa tipus -mitjana de residus generats i separats correctament a Catalunya- s’indica que aquesta fracció representa realment l’11% dels residus municipals. Tot i així, gràcies a l’ús de les noves tecnologies ha permès anar reduint el consum de paper.

 

QUINS RESIDUS ES GESTIONEN AMB AQUESTA FRACCIÓ? 

 

El paper i cartró que es pot lliurar són principalment diaris, revistes, llibretes (sense espiral), sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d’embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, entre d’altres.

 

Els materials que no s’accepten són el paper d’alumini i els brics, que pertanyen a la fracció d’envasos; el paper plastificat, paper carbó i cel·lofana, que aniran al rebuig; i les fotografies, que cal portar a la deixalleria. 

 

També cal evitar el lliurament de paper i cartró amb espirals, clips o grapes, que dipositarem al rebuig, doncs aquests residus dificulten el procés de reciclatge i pot reduir la qualitat del paper reciclat resultant.

 

GESTIÓ I RESULTAT

 

Per facilitar la recollida selectiva, reduir l’ocupació excessiva de l’espai al carrer i optimitzar el transport d’aquesta fracció cal que el cartró estigui plegat i lligat, sense plàstics ni altres materials d’embalatge.

 

El paper i cartró recollit a Sant Hilari Sacalm es porta a la planta de triatge de Sant Celoni, on es separen segons la seva composició i es retiren els residus impropis (residus d’altres fraccions). A continuació, cadascun dels tipus de paper i cartró obtinguts s’adrecen a les plantes de recuperació i reciclatge.

 

El procés de reciclatge consisteix en un procés de desfibratge i neteja de tintes, pigments i coles. Seguidament, s’hi afegeixen fibres noves, s’elimina l’aigua de la pasta homogènia obtinguda i es premsa. 

 

El material resultant servirà per fer nous productes amb paper i cartró reciclat, com per exemple: fulls, envasos de cartró, revistes i diaris, paper d’embalar i caixes de cartró. 

 

BENEFICIS DE LA VALORITZACIÓ DEL PAPER I CARTRÓ

 

Motius ambientals

  • Reduïm l’espai ocupat en els abocadors
  • Evitem la tala de boscos i el consum de matèries primeres per produir nous materials
  • Reduïm el consum d’aigua i energia per fabricar el paper
  • Reduïm les emissions de gasos d’efecte hivernacle

 

Motius econòmics

  • Reduïm les importacions de fusta i paper de fusta
  • Contribuïm al desenvolupament econòmic i social a través de la generació de llocs de treball i de teixit industrial associat a la recollida, la selecció i el seu triatge.

 

Així doncs, fer bé la recollida selectiva d’aquesta fracció és un benefici per a tots i totes, i també pel medi ambient.

 

Reciclar és sumar!

Tornar