Oficina d’Acollida Municipal

Per tal d’atendre correctament a totes les persones que arriben al poble, l’Ajuntament ha creat l’Oficina d’Acollida Municipal. Aquesta oficina és l’espai físic referent que centralitzarà tot el procés d’acollida dels nouvinguts.

Oficina d’Acollida Municipal

Des de padró o altres serveis municipals es derivaran a les persones a aquest punt d’accés al municipi.

 

– Què oferim?

Aquesta oficina proporcionarà totes les eines que faciliten a les persones l’acollida i adaptació al nou context social i cultural:

 • Informació bàsica sobre els tràmits i serveis públics del municipi i de la resta del territori
 • Informació, assessorament i suport en els tràmits d’estrangeria
 • Formació bàsica que fomenti l’autonomia i desenvolupament personal
 • Suport a la resta de serveis municipals per tal de normalitzar l’acollida i l’atenció dels nouvinguts
 • Derivació a altres serveis en cas de detecció de necessitats específiques
 • Formació i assessorament a professionals i entitats municipals en relació a temes d’interculturalitat i gestió de la diversitat
 • Promoció de projectes que fomentin la convivència i el coneixement mutu.

 

A qui ens adrecem?
A les persones nouvingudes que arriben al poble

 

Els nostres compromisos
Els principis en que es basen la nostra política d’acollida són:

 • Posar en marxa actuacions transversals que permetin un abordatge global
 • Treballar l’acollida des d’una perspectiva integral, que doni resposta a les necessitats i problemàtiques de tots els àmbits d’actuació
 • Prestar suport tècnic als serveis municipals per tal de garantir la normalització en la prestació de serveis i la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans
 • Fonamentar l’acollida en els principis de bilateralitat i de participació ciutadana
 • Buscar el consens social i polític en la gestió de l’acollida

 

Dades de contacte

Carrer rectoria, 3
Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 872209719
Correu electrònic: mirazola@santhilari.cat

 

Revisió anual del servei

S’elabora una memòria justificativa anual.

Tornar