Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de deixalleria i centre de transferència de runes.

Documents adjunts

Tornar