e-NOTUM

L’e-NOTUM és el sistema emprat per l’Ajuntament per realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc.) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa.

e-NOTUM

Tornar